INWESTOR ZASTĘPCZY

Zarządzanie projektem ma zasadnicze znaczenie dla zrealizowania z sukcesem procesu inwestycji.  Dzięki dobremu zarządzaniu projektem mamy kontrolę na wszystkich etapach  inwestycji, począwszy od doradztwa, opiniowania i weryfikacji dokumentacji projektowej, poprzez wybór wykonawców oraz zarządzanie budową w trakcie realizacji, zapewniając  prawidłową jej obsługę, aż po zrealizowanie inwestycji w wyznaczonym czasie, założonym budżecie i z zachowaniem wysokiej jakości prac.

ETAP WSTĘPNY – PROJEKT KONCEPCYJNY , PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY

 • Opiniowanie , doradztwo, współpraca przy projekcie koncepcyjnym;
 • Opiniowanie , doradztwo, weryfikacja projektu budowlanego wraz z monitorowaniem lub samodzielnym przeprowadzeniem procedury uzyskania  pozwolenia na budowę;
 • Audyt projektu wykonawczego wszystkich branż pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, pozwoleniem na budowę, warunkami – wytycznymi inwestora, optymalizacja rozwiązań projektowych pod względem  technicznym oraz ekonomicznym;
 • Koordynacja prac nad przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji projektu wykonawczego.

ETAP POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 • Skompletowanie dokumentacji przetargowej;
 • Przygotowanie zapytań ofertowych dla danego zakresu robót;
 • Analiza ofert i negocjacje;
 • Negocjacje finalne i kompletowanie dokumentacji do kontraktu z Generalnym Wykonawcą – zakończone podpisaniem kontraktu z Generalnym Wykonawcą.

ETAP REALIZACJI INWESTYCJI

 • Monitoring, weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej oraz kierowanie jej do realizacji;
 • Monitoring , weryfikacja i sprawdzenie kart katalogowych lokali, projektów zmian lokatorskich, projektów wykończeń lokali i kierowanie do realizacji;
 • Przygotowanie inwestycji do realizacji;
 • Zapewnienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego wszystkich branż zgodnie z wymogami prawnymi, kontrola poprawności wykonania robót;
 • Nadzorowanie jakości i zgodności stanu zaawansowania Robót względem harmonogramów wynikających Umowy o roboty budowlane, jak i względem specyfikacji technicznych, standardów i wymagań uzgodnionych z Inwestorem;
 • Weryfikacja i opiniowanie dla Inwestora możliwości technicznych, terminowych i kosztowych wszelkich zmian projektowych, w tym zmian lokatorskich, programu wykończeń lokali „pod klucz”;
 • Sprawdzanie i podpisywanie protokołów zaawansowania robót, rozliczenia z Generalnym Wykonawcą / wykonawcami w oparciu o umowę z Inwestorem;
 • zarządzanie i sprawowanie kontroli nad prawidłowym przepływem dokumentacji projektowej;
 • Zarządzanie procedurą zatwierdzania materiałów, urządzeń, próbek;
 • Organizowanie i dokumentowanie spotkań koordynacyjnych na budowie, w tym cotygodniowych narad budowy;
 • Tworzenie i nadzorowanie jakości poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur i narzędzi, m.in. według wytycznych Inwestora do programu zapewnienia jakości;
 • Reprezentowanie Inwestora w zakresie administracyjno-prawnym, załatwianie bieżących spraw i uzyskiwanie ostatecznych decyzji formalnych koniecznych podczas realizacji procesu budowlanego;
 • Dokumentowanie bieżącego stanu zaawansowania prac w postaci raportów (opisowych i fotograficznych);
 • Realizacja inwestycji zakończona uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz odbiorami końcowymi;
 • Udział w odbiorach klientów;
 • Organizowanie oraz kierowanie odbiorami administracyjnymi i wewnętrznymi, sporządzanie protokołów z ww. odbiorów uwzględniających stwierdzone wady; nadzór nad usuwaniem wad;
 • Sporządzenie i przekazanie inwestorowi sprawozdania z zakończenia robót, ostatecznego rozliczenia robót: finansowego, z wad wskazanych w protokołach, dokumentacji powykonawczej.