NADZÓR INWESTORSKI

Nadzór inwestorski oznacza reprezentowanie Inwestora na placu budowy.
Usługi  świadczone przez M-KOB Sp. z o.o. w zakresie zadań nadzoru inwestorskiego:

  • Wykonywanie wszelkich obowiązków wynikających z ustawy Prawo Budowlane i innych przepisów obowiązującego prawa;
  • Bieżąca kontrola jakości i postępu wykonywanych prac, odbiory techniczne częściowe, końcowe;
  • Bieżące kontrolowanie oraz egzekwowanie realizacji harmonogramu rzeczowego robót przez Wykonawcę
  • Bieżąca kontrola jakości stosowanych materiałów;
  • Organizowanie narad budowy, sporządzanie protokołów z narad;
  • Opiniowanie oraz weryfikacja rozwiązań technicznych zamiennych wraz z wdrażaniem i koordynacją zmian lokatorskich oraz wykończeń  lokali „pod klucz”;
  • Kontrola przestrzegania przepisów BHP na budowie;
  • Kontrola rozliczeń, zatwierdzanie przerobów;
  • Uczestnictwo w procedurze odbioru obiektu;
  • Przekazanie obiektu do użytkowania.